Till

Högsta domstolen

Avd 1

Mål nr B 2673-06, Rotel 12

Liljeström ./. Riksåklagaren ang. medhjälp till hets mot folkgrupp

 

 

 

Till Högsta Domstolen

Mitt svar till HD på Riksåklagarens yttrande

Förutom advokat Woxlins anförande vill jag personligen tillägga några saker. Först ett förtydligande.

RÅ skriver i sitt yttrande: "LL har överklagat hovrättens dom och yrkat att Högsta domstolen skall ogilla åtalet eller, i andra hand, rubricera gärningen som brott mot lagen om elektroniska anslagstavlor. Han har under alla förhållanden yrkat att påföljden skall bestämmas till böter."

Det där stämmer inte riktigt, utan det var så advokat Arne Woxlin skrev överklagandet i dess preliminära form (utifrån den vanliga juridiska ordningen, antar jag). I denna komplettering är mitt yrkande slutligt formulerat, och jag yrkar självklart inte på böter i stället för fängelse, utan på fullständigt frikännande eftersom jag givetvis inte är skyldig.

Att få straffet eventuellt omvandlat till böter gör ingen skillnad eftersom det blir en dom i båda fallen och det då skapas prejudikat mot förkunnarfriheten. Det som jag önskar att HD skall reflektera över, är att det aktuella samtalet med KG fördes i en missionssituation, dvs i en situation där jag som kristen har en plikt att förmana syndare och vilseförda till omvändelse. Som Jesus säger, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Dvs i det här fallet: det är inte personer med de rätta åsikterna eller trosuppfattningarna som vi behöver tillrättavisa. Att man då ibland låter en person med avvikande åsikter få komma till tals, innebär givetvis inte att man håller med eller gör sig delaktig (blir "medhjälpare"). Tvärtom, det handlar om att konfrontera det onda eller felaktiga, och hoppas på att få stopp på det.

Jag anser alltså att det, i mitt och andra liknande fall, vid lagprövningar måste tas hänsyn till dessa motiv. Man måste skilja på vad som är en typisk missionssituation, och andra situationer, där brottsliga eller odemokratiska motiv kan vara drivkraften.

För övrigt angående "medhjälp": Skulle det inte förefalla väldigt konstigt och orättvist att någon som vill motverka en viss åsikt, blir dömd för medhjälp till den åsikten? Det skulle förefalla som om lagen kan utnyttjas mot sitt syfte för att den inte är fullkomligt utformad.

För belysande av det ovanstående hänvisar jag till bilagan Sodomi, där man bör titta på hela sammanhanget, alltså förutom KGs inlägg läsa både de föregående och efterföljande inläggen, så att man får helheten av samtalet klar för sig.


Vad gäller den alternativa brottsrubriceringen, brott mot lagen om elektroniska anslagstavlor, så skall väl ovanstående skäl och motivation gälla lika bra där: Eftersom jag neutraliserade effekten av inläggen genom att bemöta dem och göra klart för alla läsare, att hela syftet med samtalet var att motarbeta just den uppfattning som KG framförde, bör således ingen kunna känna sig kränkt [av mitt agerande] - annat än den som bara läser brottstycken av samtalet eller de delar åklagaren lyfter fram.

Sedan kan man undra hur allvarligt de åklagare som väckt åtalen egentligen ser på KGs uttalanden. Tror de verkligen på sig själva, då de menar att uttalandena är skadliga för allmänheten? Varför lägger då t.ex RÅ ut precis samma KG-åsikter på sin webbplats och låter dem citeras i tidningar och tv? Skillnaden är i praktiken ingen alls, även om lagen bedömer det olika. De unga som RÅ i sin skrivelse säger sig ömma för kan också ramla in på hans webbsidor och råka läsa just det som KG skrivit, eller råka se en tidningsrubrik hämtad från någon intervju med åkl Hermansson (de finns fortfarande på nätet).
När åklagarna alltså inte ser någon verklig fara i att själva sprida/publicera KGs åsikt, har de då inte slått omkull sina egna argument?
...


Sodomi: gärning, inte egenskap

Till sist vill jag ta upp något om vissa begrepp som det verkar råda förvirring kring.
Man bör noga titta på KGs yttranden i mitt forum, och lägga märke till att han aldrig har skrivit att homosexuella bör dödas. (Trots att det är så det basunerats ut i massmedia och framställts av åklagarna). Observera: Det är inte människor med vissa egenskaper eller med någon viss "läggning" han vänder sig emot, utan människor som begår vissa handlingar. Därmed kan hans uttalanden, per definition, inte utgöra hets mot en folkgrupp. Därför har jag heller aldrig sett något juridiskt problem med att låta uttalandena finnas kvar på min hemsida. Dock har jag alltså bemött dem eftersom jag ogillar dem och anser att de skall motarbetas. Men då måste man ju få läsa dem först och sedan bilda sig en uppfattning.
För att förtydliga, för det verkar behövas gång på gång: Gästen har aldrig skrivit eller påstått att homo-personer bör dödas. Bara de som begår den "sodomistiska" handlingen. Och observera igen: dessa kan vara av både hetro- och s.k homo-läggning.

Stenungsund den 31 januari 2007

Leif Liljeström